EERHERSTEL MEINDERT STELLING

Verklaring comitéOproep aan HofAanbieding oproepBehandeling door HofStand van zakenContactDocumentenPublicatiesVolg ons


Comité betreurt beslissing Hof van Discipline in de zaak Stelling

In zijn beslissing van 9 oktober 2017 heeft het Hof van Discipline een beroepsverbod aan Meindert Stelling opgelegd. Daarmee werd de beslissing van de Raad van Discipline van 21 maart 2016 bevestigd. Dit gebeurde nadat de tuchtzaak tegen Stelling op een buitengewoon bevreemdende manier was behandeld en het hof naliet om op essentiële vraagstukken in te gaan. Het Comité Eerherstel Meindert Stelling betreurt dit bijzonder. Zodoende werd zowel de vrijheid van meningsuiting ondermijnd, als een kritische advocaat het werk onmogelijk gemaakt. Het is dan ook duidelijk dat de boodschap van Stelling niet welkom was. De boodschap dat de rechterlijke macht stelselmatig weigert het recht toe te passen op de problematiek van de kernwapens, wilde men niet meer horen.

Het Hof van Discipline heeft ons inziens misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid om gedragingen van advocaten te toetsen aan de norm dat zij zich dienen te gedragen als een behoorlijk advocaat. In strijd met de Grondwet en de Advocatenwet werd die bevoegdheid uitgebreid naar het terrein van de meningsuiting. Daarmee heeft het hof geen gevolg gegeven aan onze onderstaande oproep om de Grondwet te respecteren. Een oproep die door velen werd onderschreven.

Klaarblijkelijk had het hof zonder meer het voornemen om Stelling hoe dan ook als advocaat uit te schakelen. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het hof is voorbijgegaan aan de nietigheid van de beslissing van de Raad van Discipline, nu die door onbevoegde tuchtrechters was genomen. Het hof ging daarbij in zijn minachting voor de waarheid en het recht zelfs zover, dat het de door Stelling aangevoerde reden voor die nietigheid verving door een andere. Zodoende wist het hof te vermijden dat de zaak tegen Stelling diende te worden teruggewezen naar de Raad van Discipline om daar opnieuw te worden behandeld door andere tuchtrechters.

Het vooropgezette doel van het hof blijkt nog duidelijker uit de manier waarop de meningsuitingen van Stelling werden beoordeeld. Ingevolge het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dienen meningsuitingen te worden beoordeeld met inachtneming van de feiten en omstandigheden waarop zij betrekking hebben. Het hof heeft geweigerd om dienovereenkomstig te handelen. De meningsuitingen die Stelling werden verweten, betroffen de handelwijze van de deken van de Haagse advocatenorde en van het Hof van Discipline. Dit laatste betekende dat het hof behoorde te beoordelen of Stelling die handelwijze op juiste wijze had beschreven en op afdoende redenen had bekritiseerd. Maar het hof ging nergens concreet op in en stelde domweg dat Stelling, in plaats van de waarheid te spreken en gemotiveerde kritiek te uiten, zich te buiten was gegaan aan "beschimpingen".

Nu het Hof van Discipline zijn beslissing heeft gegeven, is er vooralsnog geen taak meer voor het comité weggelegd. Indien zich evenwel ontwikkelingen zouden voordoen die daartoe aanleiding geven, zal het comité haar werkzaamheden hervatten. Want de discussie over de vrijheid van meningsuiting van advocaten wordt voortgezet, aangezien Stelling zijn zaak heeft voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Met het oog hierop wordt de website van het comité gehandhaafd, zodat de stukken betreffende de zaak Stelling publiekelijk toegankelijk blijven. Ook zullen berichten over nadere ontwikkelingen op de website worden geplaatst.

Overigens heeft Stelling ook langs andere weg de kwestie van de vrijheid van meningsuiting van advocaten aan de orde gesteld. Dit naar aanleiding van een herziening van de gedragsregels van advocaten. In één van de nieuwe gedragsregels werd ingegaan op de geheimhoudingsplicht van advocaten, die uiteraard een beperking van de uitingsvrijheid inhoudt. Dit leidde Stelling tot de conclusie dat zowel die gedragsregel als de betreffende bepaling in de Advocatenwet strijdig waren met de Grondwet. Dit omdat in de Advocatenwet is bepaald dat de Nederlandse Orde van Advocaten met betrekking tot de geheimhoudingsplicht nadere regels kan stellen. De Grondwet staat echter niet toe dat de wetgever zijn bevoegdheid om de uitingsvrijheid te beperken, overdraagt aan een ander orgaan. De minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden door Stelling geattendeerd op deze ongrondwettigheid. De ministers hebben Stelling daarop laten weten dat de Advocatenwet op dit punt "heroverweging verdient" en dat daarover met de orde zal worden overlegd. In tegenstelling tot het Hof van Discipline onderschreven de ministers zodoende de benaderingswijze van Stelling inzake de uitingsvrijheid. Dit biedt ons inziens hoop voor de toekomst.


Oproep aan Hof van Discipline: Maak Meindert Stelling niet monddood als advocaat

De Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is niet onbeperkt, want de wetgever kan deze begrenzen. Wanneer de wetgever daartoe besluit, vereist de Grondwet dat de wetgever de begrenzing duidelijk aangeeft. De wetgever mag daarbij dus geen gebruik maken van vage formuleringen. Want een vage formulering leidt ertoe dat degene die toepassing geeft aan de betreffende bepaling, deze nader moet invullen. Dit zou inhouden dat niet de wetgever zelf, zoals de Grondwet vereist, maar een andere instantie de omvang van de beperking van de meningsuiting zou bepalen. De grondwetgever heeft dan ook met zoveel woorden gezegd dat een vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond voor de meningsuiting, in strijd is met de Grondwet. Dit gebeurde bij de grondwetsherziening van 1983.

Meindert Stelling maakte als advocaat gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij bekritiseerde rechterlijke beslissingen die onmiskenbaar ingingen tegen de waarheid en de wet. Ook uitte hij kritiek op de handelwijze van tuchtrechters en de deken van de Haagse orde van advocaten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De deken diende een klacht in bij de Raad van Discipline in Den Haag en streefde naar de verwijdering van Stelling uit de advocatuur. De Raad volgde de deken in diens opvatting en besliste op 21 maart 2016 dat Stelling van het tableau wordt geschrapt.

De deken en de Raad van Discipline beweerden dat zij op grond van de Advocatenwet bevoegd zijn om te oordelen over meningsuitingen. Daarbij beriepen zij zich op de norm dat een advocaat zich dient te onthouden van "enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt". Dat is een norm waarvan zowel de deken als de tuchtrechter hebben erkend dat dit een open norm is. Dat wil zeggen een vaag geformuleerde norm die nader wordt ingevuld door met name dekens en tuchtrechters. Met hun beroep op die vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond van de vrijheid van meningsuiting, gingen zij dan ook lijnrecht in tegen de Grondwet en de expliciete uitleg die de grondwetgever heeft gegeven. Met andere woorden, de deken en de tuchtrechter gingen in tegen een uitleg van de Grondwet die democratisch is gelegitimeerd. Gelegitimeerd door een gekwalificeerde meerderheid van het parlement die heeft ingestemd met de grondwetsherziening van 1983. Daarmee hebben de deken en tuchtrechters een volkomen antidemocratische handelwijze vertoond.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de vorenbedoelde norm in de Advocatenwet is opgenomen na de grondwetsherziening van 1983. Tijdens de behandeling van de betreffende wijziging van de Advocatenwet is op geen enkel moment gesproken over een beperking van de meningsuiting van advocaten. Er is zodoende geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever toch een dergelijke beperking zou hebben beoogd. Temeer niet nu die veronderstelling zou inhouden dat het parlement opzettelijk zou hebben gehandeld in strijd met de Grondwet. Het parlement mag immers niet instemmen met een wet die niet valt te verenigen met de Grondwet.

Meindert Stelling dreigt nu monddood te worden gemaakt door de ongrondwettige en antidemocratische beslissing van de Raad van Discipline. Weliswaar wordt in hoger beroep daarover nog het oordeel van het Hof van Discipline gevraagd, maar dat hof heeft zich in een beslissing van 19 januari 2015 ten aanzien van Stelling op dezelfde ongrondwettige en antidemocratische manier opgesteld. Ondergetekenden menen dat een advocaat niet de mond mag worden gesnoerd, ook al is men het niet eens met wat hij zegt, temeer omdat dit ingaat tegen de Grondwet. We leven hier niet in Turkije of Noord-Korea.

Wij roepen het Hof van Discipline dan ook op de Grondwet te respecteren en te erkennen dat de Advocatenwet geen beperking inhoudt van de vrijheid van meningsuiting van advocaten.

Namens Comité Eerherstel Meindert Stelling,

Gonnus Doeven (coördinator)
Mr Erik Hummels, oud-advocaat
Drs Nico Hogenhuis, oud-ambtenaar
Willemijn van der Werf
Mr Gerard van Vliet, jurist en voormalig Vice-President AEDH (Europese mensenrechtenkoepel)Aanbieding oproep aan Hof van Discipline

Op vrijdag 28 oktober 2016 heeft de coördinator van het Comité Eerherstel de bovenstaande oproep aan het Hof van Discipline ingediend bij de griffie in Den Haag. De oproep ging vergezeld van een aanbiedingsbrief. Ook was de lijst van 810 organisaties en personen die adhesie hebben betuigd met de oproep bijgesloten.   Aanbiedingsbrief
Toch gaan we door met het verzamelen van handtekeningen. De behandeling van de klacht tegen Meindert Stelling is nog niet afgelopen. Te zijner tijd zal een aanvullende lijst van organisaties en personen die adhesie hebben betuigd, aan het Hof van Discipline worden aangeboden.


Behandeling door het Hof van Discipline

De behandeling van het hoger beroep in de tuchtzaak tegen Meindert Stelling werd gekenmerkt door oneerlijkheid en partijdigheid. Evenals de Raad van Discipline schrok het Hof van Discipline er niet voor terug om bedrog te plegen en inbreuk te maken op procedurele normen die een rechtvaardige behandeling van een zaak beogen. De oneerlijke en partijdige opstelling van het hof bleek al direct op 18 november 2017, toen een begin werd gemaakt met de behandeling van het hoger beroep. De raadsman van Stelling, mr. Willem Jebbink (advocaat te Amsterdam), wilde het preliminair verweer voeren dat de tuchtzaak diende te worden teruggewezen naar de raad. Dit omdat de beslissing van de Raad van Discipline van 21 maart 2016 om Stelling een beroepsverbod op te leggen, was genomen door een kamer die daartoe niet bevoegd was. Stelling had de voorzitter en een lid van die kamer gewraakt, en op die wraking was niet overeenkomstig de wettelijke bepalingen beslist. Dit betekende dat de beslissing van de raad niet was genomen door een eerlijke en onpartijdige rechter, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vereist. Hoewel dit laatste zonder meer duidelijk was, wilde het Hof van Discipline niet weten van een terugwijzing. Daarop wraakte Stelling het hof.

De wraking werd behandeld op 6 februari 2017. Bij beslissing van 10 april 2017 wees de wrakingskamer van het Hof van Discipline de wraking af. Ook uit die wrakingsbeslissing bleek oneerlijkheid en partijdigheid. Feitelijk werd daarin geen oordeel gegeven over de aangevoerde redenen voor de wraking. Daaronder ook de oneerlijkheid van de voorzitter van het hof, zoals die was gebleken uit diens tegenstrijdige verklaringen. Maar bovendien werd door de wrakingskamer in strijd met de waarheid gesteld dat Stelling al eerder op overeenkomstige grond had gewraakt. Op basis van die onmiskenbare onwaarheid bepaalde de wrakingskamer dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling zou worden genomen. Door deze beslissing stond Stelling machteloos tegenover mogelijk volgende uitingen van oneerlijkheid en partijdigheid van het hof. Door echter in de wrakingsbeslissing een onware voorstelling van zaken te geven en op basis daarvan te beslissen, maakte de wrakingskamer zich schuldig aan valsheid in geschrifte. Daarvan werd dan ook aangifte werd gedaan.

De behandeling van het hoger beroep werd op 19 juni 2017 hervat door het hof, in een gewijzigde samenstelling maar onder leiding van dezelfde oneerlijke voorzitter. Jebbink verzocht om de zaak terug te wijzen naar een raad van discipline. Het hof weigerde evenwel een beslissing te nemen op dat verzoek en weigerde bovendien uit te leggen waarom die beslissing niet werd genomen. Vervolgens verzocht Stelling het hof opdracht te geven aan de deken om precies aan te geven welke uitlatingen deze verwijtbaar achtte en om te motiveren waarom dat het geval zou zijn. De deken had dit in zijn dekenbezwaar achterwege gelaten. Jebbink ondersteunde dit verzoek en lichtte dit nader toe, maar ook op dit verzoek wilde het hof geen beslissing nemen. Daarop concludeerde Stelling dat het hof een Kafkaiaanse procedure wilde voortzetten, een procedure waarin hij niet wist welke verwijten hem precies werden gemaakt en het hem zodoende onmogelijk werd gemaakt zich effectief te verdedigen. Daarop wraakte Stelling het hof. Zoals kon worden verwacht, beriep het hof zich op de wrakingsbeslissing van 10 april 2017 en passeerde het de wraking. Gelet op de gebreken van de wrakingsbeslissing van 10 april 2017 verzocht Jebbink het hof om heroverweging van zijn beslissing om de wraking te passeren. Maar het buitengewoon vooringenomen hof negeerde dat verzoek totaal. Door deze gang van zaken zagen Jebbink en Stelling zich genoodzaakt om, zo goed en zo kwaad als mogelijk, toch in te gaan op het dekenbezwaar. Jebbink hield daarbij vast aan het standpunt dat de behandeling van het dekenbezwaar diende te worden verwezen naar een andere raad van discipline dan die te Den Haag. Ook benadrukte hij dat de Advocatenwet geen beperkingen stelt aan de meningsuiting van advocaten. In aanvulling daarop plaatste Stelling nog enkele kanttekeningen bij de uitingsvrijheid en bij de poging van de deken om toegang tot de woning van Stelling af te dwingen.

De zitting van het Hof van Discipline op 19 juni 2017 is op video vastgelegd en op YouTube gepubliceerd: http://www.youtube.com/watch?v=60uTZzOjzak

De beslissing van het Hof van Discipline volgde op 9 oktober 2017. Daarin werden de bezwaren tegen de beslissing van de Raad van Discipline afgewezen, behoudens die tegen de poging van de deken om te worden toegelaten tot de woning van Stelling. De beslissing om Stelling een beroepsverbod op te leggen, werd bekrachtigd. Dit terwijl het hof geen beslissing nam inzake de gestelde nietigheid van de beslissing van de raad. Ook vermeed het hof om in te gaan op de grondwettelijke eis dat een beperking van de uitingsvrijheid door de wetgever precies moet worden verwoord, zodat de omvang van die beperking uit de wet zelf voortvloeit en niet wordt bepaald door de uitleg die een ander orgaan dan de wetgever geeft aan een vaag geformuleerde beperking. Hoe vooringenomen het hof was, blijkt met name uit de manier waarop de meningsuitingen van Stelling werden beoordeeld. Zoals blijkt uit de vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), vereist het EVRM dat in zaken waarin het gaat om de uitingsvrijheid, de rechter de meningsuitingen beoordeelt met inachtneming van hun context. De rechter moet nagaan of de meningsuitingen berusten op een juiste weergave van de feiten en of waardeoordelen voldoende steun vinden in de feiten. De uitlatingen die Stelling werden verweten, betroffen diens gemotiveerde en gedocumenteerde oordelen op grond van de handelwijze van de deken en van het Hof van Discipline. Dit hield in dat het hof rechtens gehouden was om te beoordelen of Stelling een juiste voorstelling van zaken had gegeven. Het hof stelde echter zonder meer dat de oordelen van Stelling omtrent de deken en diens handelwijze "onnodig grievend" waren en dus tuchtrechtelijk laakbaar. Wat betreft het oordeel van Stelling inzake de bedrieglijke, misleidende en vooringenomen eerdere beslissing van het Hof van Discipline van 19 januari 2015, stelde het hof zonder enige feitelijke beoordeling dat het ging om "grove beschimpingen". Lijnrecht ingaand tegen de jurisprudentie van het EHRM overwoog het hof "dat in deze zaak niet het gedrag van de deken of het hof aan de orde is maar het gedrag dat verweerder wordt verweten". Met andere woorden, ook al zouden de oordelen van Stelling op de waarheid berusten, hij mocht ze volgens het hof niet uiten.


Stand van zaken

Gezien de handelwijze van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline kan worden gesteld dat in het EVRM gewaarborgde rechten zijn geschonden. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de vrijheid van meningsuiting. Maar ook is inbreuk gemaakt op het recht van Stelling op een eerlijke en onpartijdige behandeling van het tegen hem ingediende dekenbezwaar. Daarom is zijn zaak op 6 april 2018 voorgelegd aan het EHRM.


Contact

U kunt ons benaderen via info@eerherstelmeindertstelling.nl


Documenten

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante documenten die in het kader van de tuchtrechtelijke procedure tegen Stelling een rol speelden, en die alle toegankelijk zijn gemaakt. Daarbij is voorbijgegaan aan de incidenten in eerste aanleg, te weten het wrakingsverzoek inzake twee leden van de Raad van Discipline en dat inzake vier leden van de wrakingskamer, alsmede de wrakingsbeslissing die in strijd met de wet werd genomen door de ongewijzigd samengestelde wrakingskamer.

 1. Brief van 4 februari 2015 van de deken van de Haagse orde van advocaten inzake de eis toegelaten te worden tot het kantoor van Stelling   Download
 2. Antwoordbrief van 11 februari 2015 van Stelling aan de deken, waarin scherpe kritiek wordt geuit   Download
 3. Dekenbezwaar van 26 juni 2015, waardoor Stelling zich voor de Raad van Discipline te Den Haag diende te verantwoorden   Download
 4. Reactie van 9 juli 2015 van Stelling op het dekenbezwaar, gericht aan de Raad van Discipline te Den Haag   Download
 5. Brief van 18 december 2015 van Stelling aan de Raad van Discipline te Den Haag, inzake de feitelijke gang van zaken   Download
 6. Brief van 29 december 2015 van Stelling aan de Raad van Discipline te Den Haag, inzake de argumentatie   Download
 7. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de nietigheid van de wrakingsbeslissing van 12 oktober 2015   Download
 8. Pleitnota van 18 januari 2016 van de deken   Download
 9. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de onbevoegdheid van de Raad van Discipline om te oordelen over meningsuitingen en de niet-ontvankelijkheid van de deken inzake het huisrecht   Download
 10. Beslissing van 21 maart 2016 van de Raad van Discipline   Download
 11. Beroepschrift van 20 april 2016 van Stelling   Download
 12. Memorie van antwoord van 27 oktober 2016 van de deken   Download
 13. Brief van 3 november 2016 van Stelling aan het Hof van Discipline   Download
 14. Pleitnota van 6 februari 2017 van Willem Jebbink voor de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 15. Pleitnota van 6 februari 2017 van Stelling voor de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 16. Beslissing van 10 april 2017 van de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 17. Brief van 3 mei 2017 van Stelling aan het Hof van Discipline, inzake zijn belangen bij verwijzing van de zaak naar een andere Raad van Discipline dan die te Den Haag   Download
 18. Aangifte door Stelling, bij brief van 23 mei 2017, van valsheid in geschrifte gepleegd door de wrakingskamer van het Hof van Discipline   Download
 19. Brief van 2 juni 2017 van Stelling aan het Hof van Discipline, inzake de wrakingsbeslissing van 10 april 2017   Download
 20. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake verwijzing van de zaak naar een andere raad van discipline dan die te Den Haag   Download
 21. Verzoek van 19 juni 2017 van Stelling, inzake de precisering en motivering van het dekenbezwaar   Download
 22. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake het recht op een publieke en mondelinge behandeling van de zaak   Download
 23. Pleitnota van 19 juni 2017 van Jebbink, inzake een onafhankelijke en onpartijdige behandeling van het wrakingsverzoek   Download
 24. Pleitnota van 19 juni 2017 van Stelling   Download
 25. Beslissing Hof van Discipline van 9 oktober 2017 in zaak 160102   Download


Publicaties

Stuk in Nederland Juristenblad (NJB), getiteld Advocaat en meningsuiting   Naar het stuk


Volg ons

 Facebook

Adhesiebetuiging

U wilt uw adhesie betuigen? Vul dan hieronder uw gegevens in en klik op Verstuur. U ontvangt dan een e‑mail waarmee u uw adhesiebetuiging kunt bevestigen.

N.B.: het kan gebeuren dat u die e-mail niet direct ontvangt (dit geldt met name voor hotmail accounts). Vul dan niet uw gegevens opnieuw in, want ze zijn al geregistreerd.

Ik onderteken de adhesiebetuiging Eerherstel Meindert Stelling:

Voor- en achternaam
E‑mailadres
E‑mailadres nogmaals
Woonplaats
Mijn naam mag verschijnen op onderstaande publieke lijst


Inmiddels hebben 931 personen hun adhesie betuigd, waarvan onderstaande 854 publiekelijk.

Adhesiebetuigingen staan op volgorde van inschrijfmoment. Als u uw inschrijving pas later bevestigt, dan kan het zijn dat uw naam verder naar onder op de lijst verschijnt. Via toetsen CTRL+F kunt u het zoekschermpje van uw browser openen en zoeken op uw naam.

854.  Teun Hoekstra, Hoofddorp
853.  Henk Besselsen , Amsterdam
852.  Lily van den Bergh, Amsterdam
851.  drs otto van de haar, amsterdam
850.  Freek Kraak, Den Haag
849.  Leo Hovens, Amsterdam
848.  Anton eldor louis van feggelen, Overdinkel
847.  mr. Bernard Borgart, Bedburg-Hau
846.  Bert Altena, Haarlem
845.  Jan Voogt, Maassluis
844.  peter vdf teunissen, delfgauw
843.  heleen kramp, Putten
842.  yvonne, Varsad
841.  Plony van Veldhoven, Delft
840.  Walther Woortman , Voorthuizen
839.  K. Mattijsen, Eindhoven
838.  Nicolette van den Hoek, Groningen
837.  marja mundy, kolhorn
836.  Petronella Molemaker, Utrecht
835.  erika alkema, vlissingen
834.  walther schillemans, vlissingen
833.  Hetty van der Well, Oss
832.  joan van Tongeren, amsterdam
831.  Ingrid Bres, Den Haag
830.  Gerrit Herders, Verenigd Koninkrijk
829.  Palmen, T., Maastricht
828.  Francis Hagen, Zutphen
827.  Jan Pool, Bleiswijk
826.  lammert; meijer, nieuw balinge
825.  Sjoerd Hartman, Dordrecht
824.  Bram Vermaas, Geervliet
823.  Rob Vellekoop, Amersfoort
822.  S.Ubels, Amstelveen
821.  Liefke Dolmans, Brussel
820.  Frake Schermer, Amsterdam
819.  Mira Kouderdijk, Amsterdam
818.  E. van Duinen, Geel (België)
817.  Lette Meerbos, Amsterdam
816.  Ron van Asperen, Haren (Gn)
815.  Harry van Velsen, Groningen
814.  Pia van Oord, Schipluiden
813.  Toon Peters, Nuth
812.  Farida Gillot, Lelystad
811.  W.E. Luteijn, Ridderkerk
810.  B.Th.Hofs , Holten
809.  H.M.S.Hofs-Akkermans, Holten
808.  Rob Brockhus, Huizen
807.  Gerhard Nyenhuis, Delft
806.  Joep Zander, deventer
805.  drs. E.M. Groenendijk MSc., Bussum
804.  Volker Bauland, Groningen
803.  JMJ Donker, Arnhem
802.  Gerwim de Jong, Apeldoorn
801.  Dirk Nielsen, Heerenveen
800.  Corrie de Haan, Augustinusga
799.  Loes van Luijk, Amsterdam West
798.  anja de vletter-van leeuwen, havelte
797.  Maartje van den berg, Brasschaat belgie
796.  Edgar Neo, Den Haag
795.  M.Tijssen, Drachten
794.  Nico van den Ham, Amsterdam
793.  Ilse Terheggen, Amsterdam
792.  Jalf Flach, Aalten
791.  Ec van dun, Amsterdam
790.  Marion van der Heijden, Odiliapeel
789.  Ria Pouw , Heemskerk
788.  L rijsdijk, bergen
787.  Miriam Barendsen, Amsterdam
786.  Pauline Smit, Dalfsen
785.  j.J.Roelofs, Haaren
784.  i.e. spannenburg, wytgaard
783.  Katia Kuppens, Hoorn
782.  Maarten van der Werf, Zwolle
781.  Menno van den Bergh, Utrecht
780.  margreet stelling, Zwolle
779.  Johan van Montfort , Gouda
778.  fred de klerk, amsterdam
777.  Arie van Rijswijk, Den Haag
776.  Marcel Schuckink Kool, Den Haag
775.  Jos van Dijk, Utrecht
774.  Maartje van den Eijnden, Capelle aan den IJssel
773.  jenneke arens, amsterdam
772.  Hubert Lock, Den Haag
771.  douwe bouma, arnhem
770.  Vera Oudijk, Capelle aan den IJssel
769.  Jasper Hoezen, Amersfoort
768.  Heleen Ransijn, Tienhoven
767.  A.J.v.d. Klashorst , Velsen-Noord
766.  roeben zwart, amsterdam
765.  Florian Silvis, Driebergen
764.  A.M.G.Thedieck, Amersfoort
763.  Irma Bloemraad, Amsterdam
762.  Endie van Binsbergen, Utrecht
761.  Wim van der Well, Utrecht
760.  Evelien van den Berg, Deventer
759.  Sadegh Nazari, Sliedrecht
758.  Bakker, Hoogwoud
757.  Henk de Dreu, Kerk-Avezaath
756.  B. Trommelen, eindhoven
755.  Marga Verschuur, Rosmalen
754.  Frits David Zeiler, Bergen NH
753.  Hans Gaasbeek, Haarlem
752.  Roeland Maier, Bergen N.H.
751.  Alfred Bringmann, Heerlen
750.  Jan Veenstra, Toornwerd
749.  Alex van Veen, Amsterdam
748.  Kees Captijn, Haarlem
747.  Jelle de Vries, Arnhem
746.  Jannie Buijs, Bunnik
745.  Janneke Bergstra, Limmen
744.  Marieke van Amerom, Alphen aan den Rijn
743.  Channa Ippel, Zeist
742.  floris poelman, neede
741.  A.van Huissteden, Bergen NH
740.  Loes Vonck, Bergen NH
739.  Tineke van Beers, Haarlem
738.  Robert Stegwee, Utrecht
737.  Hans Boone, Kats
736.  Theo Koele, Hoog-Keppel
735.  Baukje Koele, Hoog-Keppel
734.  Jettie van den Houdt, Wageningen
733.  Aize Tolsma, Meeden
732.  H.Pijl, Hensbroek
731.  els nijland, cadier en keer
730.  Peter Jonkers, Bilthoven
729.  Ab Otten, Den Helder
728.  Greetje Rodenburg, Numansdorp
727.  W Nierop, Amsterdam
726.  Folkert Binnema, Sneek
725.  rop schrauwen, dordrecht
724.  Jelle Aarnoudse, Heerlen
723.  Frans Jansen, Utrecht
722.  Mans Venema, Gouda
721.  R. Venema, Gouda
720.  Thomas Pels, Nieuwkoop
719.  G.P.van Nek, De Bilt
718.  margot veerkamp, zeist
717.  Carine Coehoorn, Dronten
716.  Aga Veltman, Amsterdam
715.  jj van kempen, den haag
714.  Sjoerd van de Goorberg, Berlin (Duitsland)
713.  Jaap bruin, Hollum
712.  Lydia Grütters, Nijmegen
711.  Carolus Grütters, Nijmegen
710.  Sytske van Woersem, Hilversum
709.  A. van Dijk, Anna Paulowna
708.  aad abbenbroek, Voorschoten
707.  Dirk Schütten, Deventer
706.  Mieke Wildeboer, Nijmegen
705.  Kees Huizenga, Groningen
704.  joke catau, haarlem
703.  Regina van der Haar, zoetermeer
702.  Armand van Puyvelde, Schiedam
701.  Annmieke van der Wal-Jongerius, Hoorn NH
700.  Rudi van der Wal, Hoorn NH
699.  F.Hunfeld, Amsterdam
698.  Frank Oosterboer, Lelystad
697.  Jan van der Eerden, amsterdam
696.  akke botzen, bergen nh
695.  Robert van de Ridder, Den Haag
694.  Gerard Braun, Diessen
693.  Henk smith, Zuid Beijerland
692.  Selma Boschloo, Alphen aan den Rijn
691.  Radboud Jansen op de Haar, BAD BENTHEIM (D)
690.  Frieda Kas, biggekerke
689.  Emil van Zuylen, Amsterdam
688.  Chris Raak , Amsterdam
687.  Astrid Hotterbeekx, Eindhoven
686.  Theo Rhebok, Krommenie
685.  j.m. Delbart, Amsterdam
684.  Willem Nass, Eindhoven
683.  Anne Haan, Zaandam
682.  F.Faid , Den Haag
681.  Els Sonnemans, ooij
680.  Gerda Kranen, Nieuwegein
679.  Atie van Wijk, Zaltbommel
678.  Ellie Rhebergen, Amsterdam
677.  gerrit van leeuwen, veenendaal
676.  Heleen Zwart, Houten
675.  H.C. de Visser, Dordrecht
674.  Theo Kortekaas, Alphen aan den Rijn
673.  Catharina Bonsel, Amsterdam
672.  Frits van der Ploeg, Haarlem
671.  Dirk Sparreboom, Vlaardingen
670.  margreet schilder, ede
669.  A.T.M. van Amerongen-Graafsma, Almen
668.  Marianne van Ophuijsen, Amsterdam
667.  Anneke Doeven, Bunnik
666.  Piet Vliegenthart, Rosmalen
665.  kees kwakman, Volendam
664.  Meta Ladiges, Almen
663.  Nelly van der Stap, Almen
662.  Arjen Ubels, Pijnacker
661.  Massoud Memar, Amsterdam
660.  kees thieme, rotterdam
659.  Manuel Kneepkens, Rotterdam
658.  Trees Duindam, Olst
657.  Felix Luitwieler, Zoetermeer
656.  J Loth, Amsterdam
655.  Gerben Gerbrandy, Gau
654.  Alfred Smit, Amsterdam
653.  Thea van Stekelenburg-Dijckmans, Heel
652.  H.J. van Strij de Regt, Gouda
651.  Joke Lieverse, Rijsenhout
650.  j.h.galjaard, Haarlem
649.  Mans van Zandbergen, Nieuwegein
648.  Dhr. J.G. Kramer, Arnhem
647.  Mw. A.M. Weber–de Hondt, Amsterdam
646.  Dhr. H. Weber, Amsterdam
645.  Mw. J. Cox–Geraedts, Swalmen
644.  Mw. P.A. van Waveren–van Rosmalen, Zwaag
643.  Mw. G. Ouweltjes–Drenth, Heiloo
642.  Peer de Rijk, Amsterdam
641.  Carla Peverelli, Amsterdam
640.  Bea Kooi, Hilversum
639.  Jogchum Kooi, Hilversum
638.  Elly Wardenaar, Den Haag
637.  Bas (officieel Sebastianus) Moreel, Amsterdam
636.  Frits Vogels, Amsterdam
635.  Get Karssenberg, Heelsum
634.  Elly van Elderen, Leusden
633.  Petter Brouwers, Roosendaal
632.  Marianne van der Werff, Culemborg
631.  gert van elburg, breda
630.  Wim de Haan, Amsterdam
629.  Harm van Veen, Den Haag
628.  meijer, zoetermeer
627.  Pieter Vollaard, Nisse
626.  Evelien Eshuis, Amsterdam
625.  Martin Morsman, Assen
624.  Tini Morsman, Assen
623.  Marry Bos, Leiderdorp
622.  Kees Bos, Leiderdorp
621.  Menno M Schouten, Cluj-Napoca (RO)
620.  jan roest, zuidoostbeemster
619.  Marianne van der Velden, Ulrum
618.  Ed Quack, Goes
617.  c.e.degraaf, Den Haag
616.  Harm Dane, Amersfoort
615.  Paul Dicker, Heemskerk
614.  Albert Koot, amsterdam
613.  Frank Moison, Hillegom
612.  Marinus Kooiman, Weesp
611.  Ben Teule, Apeldoorn
610.  hanna en henk wesseling, leusden
609.  Benno Houweling, Gouda
608.  Barend Benard, Wassenaar
607.  Frans Stroo, Rotterdam
606.  G.T.Dekker, Amsterdam
605.  Aat de Groot, Schipluiden
604.  Meint C.Wind, Borger
603.  Gerard Scholten, Nijmegen
602.  Ed Boendere, Vlaardingen
601.  Hetty Vos, Wijdemeren
600.  Willemien Luteijn, Ridderkerk
599.  Lucy van den Berg, Vlaardingen
598.  ria bosch, enkhuizen
597.  Nelleke van der Luit, vlaardingen
596.  Cor Edelenbosch, Enkhuizen
595.  Thijs de Kleer, Leiden
594.  Hajo Vleming, Voorst gem Voorst
593.  Tony Volger, Eenrum
592.  Willem Volger, Waalwijk
591.  Paul Doeven, zuidlaren
590.  Agaat van Amsterdam, Zuidoostbeemster
589.  Greet Feenstra, Heemstede
588.  Lieven Schol, Heemstede
587.  C Blom Feij, Paasloo
586.  Hans Buys, Dedemsvaart
585.  Wies de Waard, Gennep
584.  Evelyn van Wijlen , Deventer
583.  Paula van der Wal- Broer, wageningen
582.  Gerrit de Wilde, Amsterdam
581.  j.krul, beuningen
580.  G. Buis, Ridderkerk
579.  Anne Idzinga, Dordrecht
578.  Egbert Boer, Zaandam
577.  Ines Ligthart Schenk, Ede
576.  Mart van Zweeden, Alkmaar
575.  Inger Lansen, Voorhout
574.  Trinus Hibma, Amsterdam
573.  Irene Koiter, Amsterdam
572.  Ina Lanjouw, Tynaarlo
571.  Stef Jonkman, Leeuwarden
570.  willem en mary schuringa, noordlaren
569.  marianne Rigter, Buitenpost
568.  Leo Langeveld, Ede
567.  D.W. van Krevelen, Bloemendaal
566.  Elisabeth Portheine, Rhoon
565.  F Braaksma, Deventer
564.  Aart de Groot, Heteren
563.  Harry Schram, Baarn
562.  ineke meintjens, akersloot
561.  Gerard de Koning, Purmerend
560.  Jacques van Workum, Utrecht
559.  Ida Wassenaar, Odijk
558.  Els Tas-Kniep, Aalsmeer
557.  Albert Tas, Aalsmeer
556.  Jan Muilenburg, Frieschepalen
555.  Cor Jorna-Nieuwenhuizen, Odijk
554.  W.Ph. Hagenaar, Roden
553.  Johannes Elzinga, Franeker
552.  Bringmann-Rosenboom, Heerlen
551.  Cees van der Sluis, Muntendam
550.  Peter Smeeman, Culemborg
549.  Ada Gloerich , Oegstgeest
548.  e höster-zondervan, winschoten
547.  Frans Kapsenberg, Deventer
546.  Christine van Genderen, Gorinchem
545.  Frieda Ligthart, Franeker
544.  Bram Rutgers, Apeldoorn
543.  Fred Marschall, Amsterdam
542.  Johan Berris, 47140 Dausse France
541.  Johan Schous, Wirdum gn
540.  jan mul, mook
539.  amy van son, mook
538.  Lia Willems, Frieschepalen
537.  Martin Knuist, Amsterdam
536.  Aaltje Thomas, Deventer
535.  Olga Roios, Amsterdam
534.  Henri Beekhof, wijchen
533.  Sonja Maaskant, Rotterdam
532.  greet hettinga, Amsterdam
531.  R.van Beijma-de Vlugt, Woerden
530.  Drs. Hubertus F. Pirson, Amersfoort
529.  Drs. Ilona Sztana, Amersfoort
528.  J.J.Jager-Aal, Almelo
527.  Corrie de Munck mortier, Amersfoort
526.  Franklin Boon, Noorbeek
525.  Mw. J.D.Visser-Allart, Ede
524.  Hans Meijerman, Malden
523.  Peter Leenhouts, Amersfoort
522.  Hermine Linnebank, Amsterdam
521.  ANC Dagneklie-Wolffensperger, Rotterdam
520.  Carien Dagnelie, Rotterdam
519.  Thera van der Ven, Amsterdam
518.  Ab Heirman, Haarlemmerliede
517.  Barbara Teufl, Groningen
516.  Jan van Es, Harlingen
515.  Anne van der Waerden, Amsterdam
514.  lineke schakenbos, amersfoort
513.  Hiltje Oosterhoff, Deventer
512.  Kees vermeij, AMSTERDAM
511.  Frans Bosch, Epe
510.  Marja de Wal, Apeldoorn
509.  Thea van den Ham, Heemskerk
508.  John van der Mark, Amsterdam
507.  Paul Sonnenschein, Deventer
506.  Elly de Loor, Haarlem
505.  Leo Eijkelenboom, Waalre
504.  G.Warmelink, Oosterwolde(Frl)
503.  Hans Höster, Groningen
502.  Maartje Duitman, Hoornsterzwaag
501.  Tiny Hannink, Enschede
500.  Rita Nieuwstad, 's Gravenzande
499.  c.a.veldt, lochem
498.  ir. Jaap Ketelaar, Eindhoven
497.  Marjolein 't Hart, Heemstede
496.  tera fopma, amsterdam
495.  Peter Smittenaar, Alkmaar
494.  Hannah Freud, Amsterdam
493.  Marlie Passier, Arnhem
492.  gerard passier, arnhem
491.  Peter den Haan, Schoorl
490.  Hans Weening, Amsterdam
489.  Laura Gulickx, Haarlem
488.  Fred Prins, Groenveld
487.  sophia hiddema, heerhugowaard
486.  Arre Husen, Zoetermeer
485.  Henriette Thomas, Rotterdam
484.  Henk Beumer, Bennekom
483.  Jan A. van Arkel, Rotterdam
482.  Henk van Drunen, Rotterdam
481.  Hans van Eerden, Winterswijk
480.  Lidy Ridder-Brandjes, Landsmeer
479.  marie-laurence eichholtz, amsterdam
478.  prof.dr.jrj van asperen de boer, amsterdam
477.  P. Baak, Leidschendam
476.  m.van loo, didam
475.  Ton Mittelmeijer, Amsterdam
474.  frederike spits, den haag
473.  Ben Lössbroek, Apeldoorn
472.  T.A. Roos, Heerhugowaard
471.  Annelies Woudstra-Hannink, De Bilt
470.  T.W.Bakker=Kampes, Oosterhesselen
469.  Albert de Ridder, Hongerige Wolf
468.  Pieter van der Hijden, Amsterdam
467.  Nel de Koning van Buuren, Waalre
466.  W.Rhijnsburger-Schipper, Vlagtwedde
465.  Eltje Danes, Zuidlaren
464.  Hennie Jansen, Helmond
463.  M.Appelmelk, Leeuwarden
462.  Fetsje Bouman-Siebenga, Goes
461.  Frits Stuurman, Den Dolder
460.  Arie Kroon, Leeuwarden
459.  Marja van den Berg, Rotterdam
458.  J.M. Ansem, Amsterdam
457.  dirk willem gevers, Amsterdam
456.  Gerard Biesterbos, Zuidhorn
455.  Hendrika Hoogwerf, Vlaardingen
454.  Luuk Jonkman, Roden
453.  Marianne van Ophuijseni, Amsterdam
452.  Roel Stemmer, Vught
451.  Wilma Jonkman, Roden
450.  Mathilde naber- ten Berge, Nijmegen
449.  Daan Dekker, Heerde
448.  Trudy van der Hoop, Deventer
447.  Age F.J. de Vries, Wageningen
446.  Doortje Kuis, Wageningen
445.  Bea Engelsman, Soest
444.  irene hadjidakis, den haag
443.  Eva M. van Arkel-Becker, Delft
442.  Paul van Dam, Oegstgeest
441.  Hein van der Kroon, Amsterdam
440.  klasina schrier, lichtaard
439.  Co Doesburg, Bilthoven
438.  Wim Reinders, Zeegse
437.  Jos van Damme, Bennekom
436.  harm snater, haarlem
435.  Janny Jantzen Arends, Assen
434.  Steph Menken, Leiden
433.  Harmen de Bruin, Haarlem
432.  Gerhard Dekker, Wageningen
431.  fieke janssen, venray
430.  Wentholt, J.F.M., Den Haag
429.  Rini van Dam, Sneek
428.  Herman Riezebos, Sneek
427.  Gerda van Tol, Spijkenisse
426.  Kees van Drunen, Rossum (GLD)
425.  Piet Kruithof, Sittard
424.  David Postma, Wageningen
423.  hanna van dijk, amsterdam
422.  Joost Hardeman, Amsterdam
421.  Marianne Spierings, Amsterdam
420.  Eef Hogendoorn-Hobby, Leiden
419.  Johan Hogendoorn, Leiden
418.  An Hoek-Feenstra, Driehuis
417.  sigrid hutter, haarlem
416.  Gerard Elkhuizen, Ridderkerk
415.  Jan Feenstra, Hengelo Ov.
414.  Thea vermeiren, Grijpskerk
413.  Tineke Fennis, Koudum
412.  Janny Beekman, Eyzin-Pinet
411.  Pieter Krijnsen, Rheden
410.  Lide Geurts, Malden
409.  Willy de Vos-van Bilderbeek, Abcoude
408.  Pieter-Robijnszn den Hartog, Zuidlaren (Dr)
407.  cw.hertog-v.gool, sliedrecht
406.  Tijl Schoonenberg, Almere
405.  Gerard Visser, ´t Veld
404.  Martin van wingerden, zwijndrecht
403.  Henk Smit, Lochem
402.  frans Snippe, Alkmaar
401.  imke molenhuis, oss
400.  henk molenhuis, oss
399.  J.C.Visser, Gouda
398.  Bas Pedroli, Amsterdam
397.  tineke hoogenkampp, deventer
396.  kees de ridder, castricum
395.  Dick de Scally, Heiloo
394.  peter bruinink, izenberge
393.  Hedda Oosterhout, Huizen
392.  Kees van Praag, Huizen
391.  Dolf Ruesink, Utrecht
390.  Hanny Langendijk, Zaandam
389.  Ria Maris, Deventer
388.  J.N. Stuijt, Heemstede
387.  Eveline Bernard, Kootwijk
386.  John Ch.M. Jorna, Odijk
385.  Els Hasebos Geelhoed , amsterdam
384.  Guido Hellendoorn, Groningen
383.  Arno van der Kraan, London
382.  P. van der Lee, Apeldoorn
381.  L.A.J. Wolthuis, Winsum
380.  Simon Rodenburg, Numansdorp
379.  J.W. Obbink, Ermelo
378.  Egbert Westra, Rolde
377.  M.Feenstra, Dordrecht
376.  Hetty Langendoen, Westervoort
375.  Margreet Oerlemans, Groesbeek
374.  henk boxtart, Zetten
373.  Peter Snel, Groesbeek
372.  Marja & Wim Schaap , 't Harde
371.  hans robbesom, tilburg
370.  Joke en Gert Drost, 't Harde.
369.  Rein Heijne, Rotterdam
368.  hilde koolen, nuenen
367.  e. m. marcus, baarle-nassau
366.  elisabeth marcus, baarle-nassau
365.  Paula Clement, Hardenberg
364.  Leo van Bergen, Nijmegen
363.  Henk Carstens, Kwadijk
362.  m.van geffen, paterswolde
361.  Peter-Alex van Meir, Amsterdam
360.  Ammerensia van Dokkum, Leiden
359.  a van Dijk, Dordrecht
358.  Franz E. Wiese, Apeldoorn
357.  A M Wiese-Koop, Apeldoorn
356.  Rob van den Berg, Zaandam
355.  Marjan Leersnijder, Leiden
354.  R.J. Bos, Dongen
353.  Marinus C. de Kloet, Lelystad
352.  Fredrike Damsteegt, Oud-Beijerland
351.  Riet van der Lee Munnik, Apeldoorn
350.  Annemarie Blonk, Den Haag
349.  L.klijnsmit, Amsterdam
348.  Helma Dekkers, Dordrecht
347.  André Tinhout, Odijk
346.  Nico Dekker, Amsterdam
345.  Nelly Koetsier, Amsterdam
344.  Mathilde Grimmelt, Eemnes
343.  Johan van Lenthe, Haren
342.  Tom Porcelijn, Amsterdam
341.  Tonie Zuidam, Hellevoetsluis
340.  joseph van der meer, schiedam
339.  Ger Jonker, Hoenderloo
338.  Mevr. Briët, Echt (L)
337.  Noëlle Plum, Landgraaf
336.  Cees van Nijnatten, Rijen
335.  Louis Lafleur, Landgraaf
334.  Rob Keyzer , Zaanstad
333.  hans van raamsdonk, workum
332.  Ir. J. van der Harst, Den Haag
331.  Peter Walhout, IJsselstein
330.  Henk Glimmerveen, 't Harde
329.  johan Geerlink, De Pomp
328.  Elsa Loenen , Utrecht
327.  M. Leeraert, Arnhem
326.  Joost Smiers, Amsterdam
325.  Wil Gevers-Barends, Amsterdam
324.  Peter E.J.Hoezen, Leersum
323.  C. Schoonenberg, Vlaardingen
322.  Eise Feenstra, Wageningen
321.  Anneke Heeroma-Voorzee, Groningen
320.  Rien Heeroma, Groningen
319.  Jan Ramaker, Tiel
318.  geert gort, netersel
317.  Dick Klomp, almere
316.  Jan Visser, Andijk
315.  Anne Louwen, Amsdterdam
314.  Hans van Iterson, Geldermalsen
313.  J.A. van der Kaaij, Rijswijk ZH
312.  Ed Hoen, Gasselternijveenschemond
311.  Frank Stofberg, Delft
310.  Wim Scholten, Lopik
309.  J.E. Friese, Tilburg
308.  Egon Blaes, Workum
307.  Seijer Troost, Amsterdam
306.  Bruno Nagel, Bussum
305.  Feysal Bouziane, Amsterdam
304.  e.koers, maastricht
303.  Peter van Eck, Leiden
302.  marie-annet van grunsven, Rotterdam
301.  Anne Kee Groeneveld, Dirkshorn
300.  J.I.Bralts-van den heuvel, De Wilgen
299.  Willem Ibo, Amsterdam
298.  Meindert Krijnsen, Gasteren
297.  F.B. de Wit, Wormerveer
296.  Jaap Hoek, Tilburg
295.  Kees Ruissen, Oosterhout
294.  P.J. van Dullemen, den Haag
293.  Emma Epker, rotterdam
292.  Frida Keersemaker, Alkmaar
291.  J. Melchers, Winsum
290.  E.A. Melchers-Wiebenga, Winsum
289.  Annelies Groothuis-Nouwens, Vlist
288.  a.h.klokke, Ginnum
287.  Suzanne Baerends, Rotterdam
286.  Huub Huijten, Waddinxveen
285.  HJ van Dijken, Odijk
284.  Aad Nootebos, Koog aan de Zaan
283.  Fatima Chajid, Rotterdam
282.  Wil van Warmerdam, Spaarndam
281.  Richard Matthijssen, Voorburg
280.  J.L.M. Bruyneel, Hulst
279.  Wim Lokate, Raalte
278.  Ruud Mast, Assen
277.  Ruud van den Wijngaart, Utrecht
276.  robschippers, Ypenburg
275.  Wil van Montfort, sittwrd
274.  leni van den berge, middelburg
273.  Andre Schaffers, Diemen
272.  A.W. Vink-van Wijngaarden, Oldenzaal
271.  F.J.Etienne, Warnsveld
270.  graas teuben, zeist
269.  Willem van der Werf, Oudewater
268.  Arie Vijn, Bussum
267.  jolanda zweverink, voorthuizen
266.  Frans M. Vermeulen, Roosendaal
265.  cees ras, Rijs
264.  Jan Altenburg, Easterwierrum
263.  henk de haan, Den Haag
262.  Martin Kolvers, Hoorn
261.  Thomas Peters, Oosterbeek
260.  Elly Kolvers-Kouten, Hoorn
259.  Frances van Rijn, Rijswijk
258.  Raul M. Wiessing, Amstelveen
257.  Rinse Reelin Brouwer, Amsterdam
256.  Marjolein Lamberts , Rotterdam
255.  Theo Milder, 's-Gravenhage
254.  marieke v d bos, den haag
253.  Willemien de Boer, Zutphen
252.  Arnoud van West, Zutphen
251.  Han Marseille, Renkum
250.  Anna Frijns-Helmer, Assen
249.  Peer Hally, Nieuwegein
248.  Douwe van Dalen, Haarlem
247.  Mirella van der Lee, Vlaardingen
246.  Wim Buitenhuis, Bennekom
245.  Aris Schellinkhout, Delft
244.  Luc Appelo, Hasselt
243.  Femie Marsman, Montfoort
242.  frans klaasen, amsterdam
241.  Wilco van der Lugt, Alkmaar
240.  Jan Willem A. Langendijk, Bitgummole
239.  Theo Pasveer, Nijmegen
238.  Anke Grunefeld, Hasselt
237.  m.j.muhl-smit, hoogland
236.  Gerard BJM Brands, Eindhoven
235.  Martinus Cohen Stuart, Wageningen
234.  ds Henk Onderstal, 's-Gravenhage
233.  Frans Disveld, Doetinchem
232.  Ari van Vliet, Zwool
231.  Marleen Last, Nijmegen
230.  Jos van der Werff, Haarlem
229.  Johan Budel, Breda
228.  Wim de Berg, Hoogeveen
227.  August de Vos, Abcoude
226.  Janny Scheele, Utrecht
225.  Kees Besse, Wilnis
224.  W.A.M. Dekkers, Dordrecht
223.  harmen van schaik, onna
222.  Niek van der Mark, Delft
221.  Truus Buijs, Culemborg
220.  Rob Barnard, LEIDEN
219.  Harry Leeuw, Bergentheim
218.  Wim van Daalen, Ridderkerk
217.  Wim Nabers, Amsterdam
216.  piet driest, den haag
215.  Henk Hoenderop, Beneden-Leeuwen
214.  marianne vermeulen, ossenzijl
213.  laurens Huijgen, Oegstgeest
212.  Eddy Mieremet, Kortenhoef
211.  Arnaud Kiers, Koudum
210.  Ad.Zeillemaker, Zeist
209.  w. zonneveld, rotterdam
208.  Dineke Klijnsmit, Amsterdam
207.  Yvon Leeuw, Bergentheim
206.  Chris van der Velden, Zaltbommel
205.  hendrik kraak, amersfoort
204.  F. van Straten, Zaltbommel
203.  Piet Bronger, Zaandam
202.  Hans Hesseling , Amsterdam
201.  ir. W.H. Beindorff, 's-Gravenhage
200.  m.franken, hollandsche rading
199.  Gerard Kool, Kockengen
198.  Heily van der Jagt, Pijnacker
197.  Marcella Polis, Utrecht
196.  Pieter Slim, Rotterdam
195.  Aart Brandwijk, Zwijndrecht
194.  Lucie Bakker, Hilversum
193.  Freek Brouwer, Den Helder
192.  Willem Kleisen, enschede
191.  Leo van den Bergh, Druten
190.  B. en T. Lenoir, Dordrecht
189.  Gerard Hokke, Zaandam
188.  Frans wprstmann, Tilburg
187.  Bert Giskes, Groningen
186.  Marie Luijters, 't Harde
185.  Jan Zuidhoek, 't Harde
184.  Marcel van der Auwera, Colijnsplaat
183.  Gerda van Rossen-Overgaauw, Apeldoorn
182.  Steven Volmer, Herxen
181.  maria kleinhans, amsterdam
180.  Wilfred Schoonenberg, 1441 JE Purmerend
179.  Nell van de Wouw-Theeuwes, Bolsward
178.  Peter Rietman, Hoorn
177.  Hans Potters, Oegstgeest
176.  Hans van de Wouw, Bolsward
175.  Hein van Holsteijn, Rhenen
174.  Maurits Groen, Amsterdam
173.  Kees Geljon, Hoorn
172.  Arthur Verwaal, Nieuwerkerk aan den IJssel
171.  Gerard Vermeulen, Nijmegen
170.  Martin Kho, Enschede
169.  Clemens van Haasteren, Paterswolde
168.  Siebren Kiestra, Rottevalle
167.  Nico Hollebeek, Gouda
166.  Jan Buwalda, Sauwerd
165.  Chris Vogelezang, Amsterdam
164.  Lena Kinn, Leiden
163.  Dicky B Booy, Sauwerd
162.  Monica Stipdonk, Leiden
161.  Wouter ter Heide, Zwolle
160.  Marjolijn Snippe, Dronten
159.  Kees (A.C.) van der Linden, Delft
158.  Marrie Kardol, Leiden
157.  Jaap Rijnsburger, Gouda
156.  Pieter Cramer, Tolkamer
155.  Jim van Leenhoff, Leiden
154.  Hendrik Jan Hanekamp, Deventer
153.  Jan Juffermans, Boxtel
152.  Janine Morsink, Rotterdam
151.  Rix Kijne, Deventer
150.  mariette moors, Geldrop
149.  Pascal Smit, Utrecht
148.  Marta Resink, Eindhoven
147.  Janna Kodde, Leiden
146.  Nico Staalman, Nijkerk
145.  Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam
144.  Anja de la Rie, Leiden
143.  Femke Stoop, Oudewater
142.  Ferry van Maanen, Den Haag
141.  sam raynnjek, aarde
140.  Willemien de Dreu, Rijswijk
139.  Bart Horeman, Odijk
138.  bauke dde witte, rottum
137.  Sofija Lukic, Groesbeek
136.  kuitert jan, Oudebildtzijl
135.  Koos Kuijt, Haarlem
134.  Willemijn van der Werf , Hichtum
133.  Eva Jansen , Veessen
132.  Elcke Bonsen, Veessen
131.  Martin van den Heuvel, Heel
130.  J.P. van der Neut, Amsterdam
129.  Laurien Beukenoot, Den haag
128.  Sonja Swarts, Den haag
127.  Dirk van Haaren, Almere
126.  Olav Meijer, Utrecht
125.  Andreas Thedieck, Amersfoort
124.  ynw haarsma, 's-gravenhage
123.  Aloysius Maes , Breda
122.  Trudie Beverloo , Schiedam
121.  Inge van de Velde, Leiden
120.  Hetty van Wijk, Rotterdam
119.  Yvonne Schuit , Putten
118.  Thea Klein-Terpstra, Haarlem
117.  Pieter Klein, Haarlem
116.  Tom Franken, Eindhoven
115.  Chris de Leeuw, Zaandam
114.  Henk Blom, Zwolle
113.  All Included, Amsterdam
112.  Nico Hogenhuis, Rotterdam
111.  leny paul, rotterdam
110.  Jennifer van Leijen, Utrecht
109.  Henriette, Maastricht
108.  D.E. Popov, Wehl
107.  Co van Melle, amsterdam
106.  Karen Burnside, Vlaardingen
105.  Harry Baljet, Amersfoort
104.  Sylvia Tang, Middenmeer
103.  Eeckhout Didier, Brugge
102.  Nicoline du Pon, Houten
101.  Gepke de Leef, Haarlemmermeer
100.  Jan Kuiters, Zwolle
99.   Sonja Zimmmermann, Leiden
98.   Anne Koning, Etten-Leur
97.   Maria Magdalena, Rotterdam
96.   Kees Wagtendonk, Amstelveen
95.   Debbie Beekwielder, Amsterdam
94.   Barbara Smedema, Wageningen
93.   c.a. v/d meulen, am*dam
92.   Sherill Lisse, Amsterdam
91.   Lambert Meerens, Amsterdam
90.   Wim Smit, Rotterdam
89.   Roline Woldinga Veldkamp, Amstelveen
88.   Jacqueline Vincent, Helmond
87.   Nico Steijnen, Driebergen-Rijsenburg
86.   Frank van Schaik, Amsterdam
85.   Huub Scheele, Amsterdam
84.   Paula Stoelinga, Zeist
83.   loes sjerp, avenhorn
82.   Renske Voskuilen, Alphen aan den Rijn
81.   Maud van der Linden, Diemen
80.   Wim van Wijk, Schiedam
79.   Rombout den Ouden, Rotterdam
78.   Nico Schoen, Amsterdam
77.   Thea Engel, Austerlitz
76.   Jef Coopmans, Austerliz
75.   Paul Dijkstra, Hilversum
74.   Carla van den Bos, Wageningen
73.   Kornee van der Haven, Brussel
72.   Bram van Reemst, Utrecht
71.   Gerrit Frijstein, Den Haag
70.   Mateen Siddiqui, Vledder
69.   Ana Karadarevic, Amsterdam
68.   Krista van Velzen, Den Haag
67.   Egbert Wever, Utrecht
66.   G. van Vliet, Zeist
65.   Erik Hummels, Zeist
64.   Ruud van der Geer, Hilversum
63.   Harry Simon van Trotsenburg, Zaandijk
62.   Rinny Hoitenga, Den Haag
61.   ir G.L.J. Beenker, Amsterdam
60.   Johan Vink , Breukelen
59.   Alrik Stelling, Alphen aan den Rijn
58.   CHRIS VAN DEN BOOM, Alphen aan den Rijn
57.   ing Richard Verhoef, Amerongen
56.   Niset Huisman, Utrecht
55.   Astrid Rozeboom, Zuidlaren
54.   Martijn van den Boom, Alphen aan den Rijn
53.   Dick Lagerweij, Nijmegen
52.   Bionda van Roosendaal, Alphen aan den Rijn
51.   Thijs Ruijgrok, Alphen aan den Rijn
50.   Niek van Essen , Woensdrecht
49.   Wil Wolfs, General Nakar
48.   Nico Oorebeek, Den Haag
47.   Rymke Wiersma, Utrecht
46.   Van der Heijden, Den Bosch
45.   Gertjan van Beijnum, 's-Hertogenbosch
44.   Thom Holterman, Dordrecht
43.   Jan Haverkamp, Gdańsk
42.   Gerard van der Zandt, Amsterdam
41.   k.hartgers, Almere
40.   Gert-Jan van de Vaate, Rotterdam
39.   d.maltha, rotterdam
38.   Kees Kalkman, Utrecht
37.   Gert van der Straaten, Nijmegen
36.   Welmoed Stelling, Rotterdam
35.   M. den Toonder, Leiden
34.   Henk van der Keur, Amsterdam
33.   Elise Leijten, Amsterdam
32.   Rob Boogert, Den Haag
31.   Jos Sebastiaan van Maarseveen, Amsterdam
30.   Petra Kramer, Drachten
29.   Radboud Stelling, Alphen aan den Rijn
28.   Irun Scheifes, Overbetuwe
27.   Hugo Endert , Alkmaar
26.   Harrie Baken, Tilburg
25.   Koos Borghouts, Amsterdam
24.   Alida Elizabeth Bakker, Amsterdam
23.   Ellen Postmus, Zwolle
22.   I.D Haverkamp, Leiden
21.   Wendie Verberne, Soest
20.   Jan Verheul, Rotterdam
19.   Ron Damen, Oosterhout
18.   J. Kuijt, Zaanstad
17.   Kwinten Keesmaat, Den Haag
16.   Loet Smit, Den Helder
15.   Luke van de Biezen, Ede
14.   Sam, Ede
13.   Noemie Duchene, Ede
12.   Manon duchene, Ede
11.   Dhjana Samshuijzen, Ede
10.   Marten de Jong, Amsterdam
9.    William van den Heuvel, Hengelo
8.    jose van leeuwen, Den Haag
7.    Bert Sweerts, Bunnik
6.    ali jansen, zwolle
5.    Mark Akkerman, Soesr
4.    Gonnus Doeven, Deventer
3.    HJM Kramer, Krommenie
2.    A Schmitter, Amsterdam
1.    erik olof, zeist